PG8 Doc Adminitrator

PostgreSQL 8.0.0 Documentation. (III. Server Administration) (by Feskov Kuzma)